KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Klauzula dla Klientów Biznes Square

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes Square Aleksandra Łabanowska, ul. Jana Bytnara “Rudego” 19B, lok. 502, 45-265 Opole. Kontakt w sprawie
ochrony danych: Aleksandra Łabanowska w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: biuro@biznessquare.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na świadczenie usług na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy
prefabrykacji lub/i dostawy – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy prefabrykacji lub/i dostawy towaru.

2. Klauzula dla Kontrahentów / Zleceniobiorców i dostawców

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes Square Aleksandra Łabanowska, ul. Jana Bytnara “Rudego” 19B, lok. 502, 45-265 Opole. Kontakt w sprawie
ochrony danych: Aleksandra Łabanowska w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: biuro@biznessquare.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy – ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat, od momentu ustania przetwarzania w ramach zawartej umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

3. Klauzula do formularza kontaktowego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes Square Aleksandra Łabanowska, ul. Jana Bytnara “Rudego” 19B, lok. 502, 45-265 Opole. Kontakt w sprawie
ochrony danych: Aleksandra Łabanowska w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail:
biuro@biznessquare.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (RODO) jako usprawiedliwionego interesu administratora,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia.

4. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biznes Square Aleksandra Łabanowska, ul. Jana Bytnara “Rudego” 19B, lok. 502, 45-265 Opole. Kontakt w sprawie
ochrony danych: Aleksandra Łabanowska w sprawie przetwarzania danych osobowych u Administratora należy się kontaktować poprzez e-mail na adres: e-mail: biuro@biznessquare.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji -na podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące
w procesie rekrutacji, podmioty przetwarzające,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji lub okres tej i przyszłych rekrutacji, w zależności od wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa),
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie nie uwzględnieniem Pani/Pana oferty pracy w procesie rekrutacyjnym.